A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2018

Korrigert møteplan formannskap og kommunestyre 2018

Møte 22.06.2018 kl. 13:00 - 14:00

Møtebok

Sakliste

PS 52/18

Visit Namdalen - innmelding

 

2017/172

_____________________________________________________________________________

Møte 14.06.2018 kl. 09:30 - 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 48/18

Jacob Sandvik - Søknad om bygging av landbruksveg på gnr 14 bnr 5

 

2017/327

PS 49/18

5/1-Karl Petter Haugen, klage på vedtak 28/18

 

2011/193

PS 50/18

Hovedopptak SFO skoleåret 2018/2019

 

2018/138

PS 51/18

Tillatelse til å benytte deler av Kongeplenen til oppføring av næringsbygg - Willy Anker Hansen

 

2017/212


_____________________________________________________________________________

Møte 06.06.2018 kl. 11:00 - 14:30

Møtebok

Sakliste

PS 44/18

Torkild Helmersen, søknad om sponsormidler for å representere Norge på Euroskills i Budapest.

 

2018/32

PS 45/18

Tertialregnskap 30.4.2018

 

2018/78

PS 46/18

Regnskap 2017

 

2018/49

PS 47/18

Økt stillingshjemmel - legesekretær

 

2018/87RS 43/18

Referatsaker:

Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing

ved sjukdom og fødsel mv.

 


2018/161

RS 44/18

Høring - Forslag til endringer i sprøyteromsordningen

 

2018/4

__________________________________________________________

Møte 23.05.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 40/18

Rammetimetallstildeling skoleåret 2018/2019

 

2015/121

PS 41/18

TV-aksjonen 2018 for Kirkens Bymisjon –

Oppnevning av lokal aksjonskomite, og kommunens bidrag til aksjonen

 

2018/146

PS 42/18

Finansrapport pr 31.12.2017

 

2017/152

PS 43/18

Bredbånd til kommunale boliger - tilknytning NTE

 

2018/157

 

 

RS 33/18

 

Referatsaker:

Høring fra Kunnskapsdepartementet - ekspertgrupperapport Inkluderende fellesskap barn og unge

 

 

 

2018/4

RS 34/18

Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal

 

2018/4

RS 35/18

Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet

 

2018/4

RS 36/18

Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv.

 

2018/4

RS 37/18

Høring av forvaltningsplan for Sklinna naturreservat i Leka kommune

 

2018/4

RS 38/18

Prøveordning med å overta ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten

 

2018/4

RS 39/18

Høring: forslag til nasjonale retningslinjer helse- og sosialfag utdanninger

 

2018/4

RS 40/18

Høring - Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, - med tilhørende produktspesifikasjoner

 

2018/4

RS 41/18

Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

 

2018/4

RS 42/18

Høringsbrev - Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10)

 

2018/4


____________________________________________________________________________

Møte 26.04.2018 kl. 10:00-10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 37/18

Vedlikeholdstiltak tomannsbolig ved skolen

 

2015/34

PS 38/18

Søknad om støtte til ny FuelPOS PC, Leka Coop SA

 

2018/54

PS 39/18

Tilsetting av rådgiver for oppvekst og voksenopplæring

 

2017/273

____________________________________________________________________________

Møte 11.04.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 27/18

Jacob Sandvik - klage over avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 11 bnr 1

 

2017/329

PS 28/18

5/1- Karl Petter Haugen, klage på vedtak 23/17

 

2011/193

PS 29/18

16/1- Bernt Erik Thorvik, jordlovsbehandling, arealoverføring fra gnr 16 bnr 1 til gnr 16 bnr 63

 

2018/57

PS 30/18

16/1- Bernt Erik Thorvik, dispensasjon til arealoverføring fra gnr 16 bnr 1 til gnr 16 bnr 63, Laila og Sveinung Thorvik

 

2018/57

PS 31/18

Dispensasjon fra arealplanen og forbud mot bygging i 100-metersbelte av infrastrukturtiltak i forbindelse med reiseliv, busslommer og parkeringsplasser gnr/bnr 1/1 1/16 3/66/1-7 9/1 10/11 12/2 13/4 14/9 15/10 15/11 15/17 og 511/1 i Leka kommune

 

2017/337

PS 32/18

Kjell Engan, klage på avslag fritak renovasjonsavgift gnr 11 bnr 1

 

2018/23

PS 33/18

Rullering av trafikksikkerhetsplan 2018-2021

 

2011/99

PS 34/18

Hovedopptak Leka barnehage 2018/2019

 

2018/73

PS 35/18

Skolefritidsordning - endring av vedtekter 2018

 

2018/82

PS 36/18

Fullmakt til å inngå renteavtaler

 

2018/78

 

RS 26/18

Referatsaker:

Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

 

 

2018/4

RS 27/18

Høyring på Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018-2022 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018

 

2018/4

RS 28/18

Høringsbrev - forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere

 

2018/4

RS 29/18

Høring - endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet

 

2018/4

RS 30/18

Helse- og omsorgsdepartementet - Høring om spesialistutdanning i legetjenesten

 

2018/4

RS 31/18

18/562 Høringsbrev NOU havne- og farvannsloven

 

2018/4

RS 32/18

Informasjon om kommende delstrategier innen samferdsel, og ønsker om dialogmøter om disse.

 

2018/4

 

                     Orienteringssaker:

   1. Strandryddeprosjekt

   2. Skei havneområde

   3. Oppvekst: skoleledelse, voksenopplæring, musikk/kulturskole, barnehage

   4. Legeordning

   5. Herlaugsgildet

   6. Drøftingssak/orientering unntatt off i hht off.h.lovens § 13 jf forv.l § 13.1


____________________________________________________________________________

Møte 14.03.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok 

Sakliste

PS 19/18

Godkjenning av SMIL tiltaksstrategi 2018-2021 samt overordnede retningslinjer for SMIL-midler i Leka kommune

 

2018/42

PS 20/18

Sten Ludvigsen. Jordlovsbehandling, fradeling av areal til fritidseiendom gnr 1 bnr 1

 

2018/36

PS 21/18

Sten Ludvigsen - Arealoverføring til fritidseiendom, fra gnr 6 bnr 1 til gnr 6 bnr 33

 

2018/36

PS 22/18

Lotte og Martin Hamlandsø - Dispensasjon til fradeling av busslomme og fradeling av sti til statlig sikring, gnr 10 bnr 2

 

2018/21

PS 23/18

Vottvika - Dispensasjon til fradeling av parsell til statlig sikring av friluftsområde, parkering og servicebygg, gnr 16 bnr 1,2 og 43

 

2015/290

PS 24/18

Utbedring av kommunal bru - Rossvika

 

2014/113

PS 25/18

Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene - Uttalelse fra Leka kommune

 

2018/4

PS 26/18

Leka kommune - Uttalelse om omfanget av leveringspliktige posttjenester i Norge

 

2018/4

  

  Orienteringssaker:

                     Sommeråpen barnehage

                     Austra

                     Åpningstid NAV-kontoret

                     Middag på sykestua, endret tidspunkt

___________________________________________________________________________

Møte 28.02.2018 kl. 09:00 - 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 15/18

Strandrydding 2018 - 2020

 

2018/35

PS 16/18

Jacob Sandvik - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 11 bnr 1

 

2017/329

PS 17/18

Sponsor til OL-deltaker Thomas Hjalmar Westgård

 

2018/32

PS 18/18

Bokprosjekt - Leka mellom to permer - forfatter Knut Høihjelle

 

2018/46

___________________________________________________________________________

Møte 14.02.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 9/18

Jordlovsbehandling - fradeling av areal fra gnr 10 bnr 2 til offentlig friluftsområde for tilrettelegging av parkering og serviceanlegg til Solsemhula

 

2018/21

PS 10/18

Jordlovsbehandling - fradeling av areal fra gnr 16 bnr 1, 2 og 43 til offentlig friluftsområde for tilrettelegging av toalett og parkering i Våttvika/ Skeisnesset.

 

2015/290

PS 11/18

Infrastrukturtiltak i tilknytning til turløyper og attraksjoner

 

2017/337

PS 12/18

Kommunal egenandel til mudring fiskerihavn Nord-Gutvik

 

2018/25

PS 13/18

Gnr 10 bnr 24, fradeling av parkeringsplass og deler av tursti til statelig sikring, Solbjørg Olsen- Andsjøen

 

2018/20

PS 14/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

 

--- slutt på innstilling ---


________________________________________________________________________________

Møte 31.01.2018 kl. 10:00 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 6/18

Revidering av investeringsbudsjett 2018

 

2017/202

PS 7/18

Dispensasjon fra arealformål bolig til fritid for tomt D2 gnr 17 bnr 137, reguleringsplan for Gangstøa bolig og hytteområde, Ole Harry Sørli

 

2011/203

PS 8/18

Utvikling/restaurering av moloen i Skeishavna

 

2015/198


________________________________________________________________________________

Møte 22.01.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

 

PS 1/18

 

Dispensasjon fra forbud mot bygging i 100-metersbelte, bygging av altan, gnr 3 bnr 16, Odd Arne Guttvik og Sigmund Hansen

 

 

2017/308

PS 2/18

Klage på vedtak i F.sak 74/17 - Søknad om konsesjon for erverv av gnr 2 bnr 2 i Leka kommune - Vedvika, Tore Grongstad

 

2012/46

PS 3/18

Marine Harvest AS - søknad om biomasseutvidelse av Jakobsteinsvika 14245

 

2013/385

PS 4/18

Handlingsplan for samhandling mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag 2018-2021 - Uttalelse

 

2017/295

PS 5/18

Oppnevning av arbeidsgruppe - rullering av trafikksikkerhetsplan

 

2011/99

[Tilbake]


 Powered by Makeweb