A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2018

Korrigert møteplan formannskap og kommunestyre 2018

Kommunestyrets møte 31.05.2018 utgår.

Møte 14.06.2018 kl. 10:30 - 14:00 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 24/18

Økt stillingshjemmel - legesekretær

 

2018/87

PS 25/18

Finansrapport pr 31.12.2017

 

2017/152

PS 26/18

Tertialregnskap 30.4.2018

 

2018/78

PS 27/18

Regnskap 2017

 

2018/49

PS 28/18

Bredbånd til kommunale boliger - tilknytning NTE

 

2018/157

PS 29/18

Suppleringsvalg: Leka eldreråd

 

2014/139

PS 30/18

Felles kystsoneplan for Namdalen. Oppstart av revidering av kystsonedelen av kommuneplanens arealdel, samt utleggelse av planprogram for planarbeidet på offentlig høring

 

2017/162

PS 31/18

Tillatelse til å benytte deler av Kongeplenen til oppføring av næringsbygg - Willy Anker Hansen

 

2017/212


                         Orienteringer:

                        Vigdis Hjulstad Belbo orienterer om HUNT4

 

RS 70/18


Referatsaker:

Nina Furre Holmstrand - tidsbegrenset avtale *****

 

X

 

2018/71

RS 71/18

Vedtak om utstedelse av parkeringskort for forflytningshemmede - *****

X

2018/166

RS 72/18

Vedtak om utstedelse av parkeringskort for forflytningshemmede - *****

X

2018/166

RS 73/18

Referat fra møte i eldrerådet 16. mai 2018

 

2017/85

RS 74/18

Eldrerådets oppgaver og funksjon - veileder fra Statens seniorråd

 

2017/85

RS 75/18

Leif Rune Jensen - Innvilgning av tilskudd til drenering - leid jord gnr 9 bnr 1 Vassdalen

 

2014/62

RS 76/18

Legesekretærstillingen - engasjement / utprøving av økt stillingshjemmel

 

2018/87

RS 77/18

Maribel Ulriksen, Marieann Aune og Ariam Kiflemikiel - Tilkallingsvikarer renhold fra april 2018

 

2018/8

RS 78/18

AL Fjellvang, søknad om skjenkebevilling, 28.3.2018

 

2018/61

RS 79/18

Gutvik Grendehus, søknad om skjenkebevilling, 24.3.2018

 

2018/61

RS 80/18

15/91- vedrørende reduksjon av kommunale avgifter gnr 15 bnr 91 Merethe Solsem

 

2018/23

RS 81/18

1/4 og 1/5 tillatelse til tiltak, ny vassledning fra Tørrisenget til bolig Buvika gnr 1 bnr 4 eier Roald Buvik samt gnr 1 bnr 5 Erna Johansen mfl

 

2018/131

RS 82/18

10/2- søknad om tilbygg våningshus gnr 10 bnr 2 Lotte og Martin Hamlandsø

 

2018/135

RS 83/18

Utbetalingsbrev - tilskudd til utleieboliger - flyktninger

 

2017/69

RS 84/18

Søknad om støtte til innkjøp av Pizzaovn - Vertshuset Herlaug AS

 

2018/54

RS 85/18

Coop Leka, Søknad om endring av ansvarlig for salgsbevilling og stedfortreder for denne.

 

2018/61

RS 86/18

15/14- Tillatelse til riving av kjellerbu eiendommen gnr 15 bnr 14 Unni Hansen mfl

 

2018/162

RS 87/18

2/74-Tillatelse til tiltak bygging av uthus gnr 2 bnr 74 Magnus Breivik

 

2018/164

RS 88/18

Møte i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 17.04

 

2010/303

RS 89/18

Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg - høringsfrist 1 juli

 

2018/4

RS 90/18

Redningsselskapets ressursplan for Trøndelag 2018

 

2018/139

RS 91/18

17/138- Tillatelse til tiltak, bygging naust gnr 17 bnr 138, Trine Berntzen

 

2018/136

RS 92/18

Musikkutviklingsprosjektet Diafon - forslag til samarbeidsprosjekt

 

2018/160

RS 93/18

17/28- søknad om tilbygg til bolig samt rehabilitering av slamavskiller gnr 17 bnr 28 Kjell Erling Aune

 

2018/149

RS 32/18

Referat fra Namdalstinget 24.04.18

 

2017/296

RS 94/18

Stine Husby Hansen - tilbud om stilling ved sommerprogrammet i VO 2. - 13.juli 2018

 

2018/84

RS 95/18

16/14-søknad om dispensasjon til utvidelse av veranda og oppsett av vinterhage til bolighus gnr 16 bnr 14 Stig Erling Johansen

 

2018/165

RS 96/18

Tilsetting av ferievikarer PLO sommeren 2018

 

2018/10

RS 97/18

Leka kommunes svar til Fylkesmannen i Trøndelag om grensejustering på Austra

 

2016/93

RS 98/18

NKOM-2018 - beslutning på hvilke kommuner som er med i den videre prosessen

 

2013/203

RS 99/18

15/92- Tillatelse til tiltak, tilbygg veranda gnr 15 bnr 92 Jørgen Sandnes

 

2018/168

RS 100/18

Fiberutbygging gravetillatelse i Leka og Gutvik av NTE Marked

 

2018/169

RS 101/18

Cecilie Borgan - tilkallingsvikar PLO 1.6. - 30.11.2018

 

2018/71

RS 102/18

Engasjement av personer for skjøtsels- og prosjektarbeid i Skeisnesset / Ivarshallaren

 

2015/125

RS 103/18

17/22- Tillatelse til tiltak, småbåthavn i reguleringsområde Gangstøa hytte -og boligområde eiendommen gnr 17 bnr 22 Jan Erling Pettersen

 

2011/203

 

 
___________________________________________________________________________

Møte 26.04.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 16/18

Skolefritidsordning - endring av vedtekter 2018

 

2018/82

PS 17/18

Fullmakt til å inngå renteavtaler

 

2018/78

PS 18/18

Barneverntjenesten i Ytre Namdal - Årsrapport 2017

 

2018/88

PS 19/18

Kontrollutvalgets årsmelding 2016

 

2017/27

PS 20/18

Skatteoppkreverfunksjon 2017

 

2013/199

PS 21/18

Kystsoneplan for Namdalen - utvidelse med flere kommuner

 

2017/162

PS 22/18

Vedlikeholdstiltak tomannsbolig ved skolen

 

2015/34

PS 23/18

Søknad om støtte til ny FuelPOS PC, Leka Coop SA

 

2018/54

 

 

Referatsaker:

 

 

RS 61/18

Ruth Haldis Aune og Linda Beate Johansen - Tilkallingsvikarer renhold fra mars 2018

 

2018/8

RS 62/18

Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen

 

2018/4

RS 63/18

Leka kommune, søknad om parkeringsplass og busslomme gnr 16 bnr 1,2 og 43 Våttvika

 

2015/290

RS 64/18

Tilsetting av vikarleger andre halvår 2018

 

2018/7

RS 65/18

Håvard Pettersen - 30 % stilling som lærer 1.4. - 31.7.2018

 

2017/226

RS 66/18

Harald Henriksen - 30 % stilling som assisterende rektor / rådgiver ut skoleåret 2017 / 18

 

2017/226

RS 67/18

Ching Bjørknes - Tilsetting i 50 % stilling for hjemmehjelp fra 1.5.2018

 

2018/41

RS 68/18

Informasjon om ny organisering i barneverntjenesten i Ytre Namdal

 

2018/88

RS 69/18

Viktig informasjon om postadresser ifm stenging av lensmannskontor

 

2013/389


Orienteringssaker:

 1. Utbygging mobil/fiber/bredbånd

 2. Bokprosjekt

 3. Venterom Gutvik

 4. Molo, næringsbygg Skeishavna

 5. Folkevalgtopplæring 7. og 8. mai

 6. Samferdselsstrategi

 7. BYN, prosjekt BTI

 8. Kildesortering

 9. Ivarshallaren, åpning 8. juni

 10. UKL-seminar 7. og 8. juni

 11. Kommunebarometeret

 12. HMS-system

 13. GDPR - nye personvernregler trer i kraft i mai 2018


____________________________________________________________________________

Møte 22.03.2018 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 13/18

Kontrollutvalgets årsrapport 2017

 

2018/55

PS 14/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

PS 15/18

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018

 

2015/34


Dagsorden:

Rigmor Bratland orienterer om NAVs framtidige rolle

Elisabeth Helmersen orienterer om Herlaugspelet

Heidi Aune interkommunal barnevernstjeneste

Behandling av sakliste

_____________________________________________________________________________

Møte 28.02.2018 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 6/18

Infrastrukturtiltak i tilknytning til turløyper og attraksjoner

 

2017/337

PS 7/18

Strandrydding 2018 - 2020

 

2018/35

PS 8/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

PS 9/18

Kommunal egenandel til mudring fiskerihavn Nord-Gutvik

 

2018/25

PS 10/18

Tjenesteytingsavtale mellom Leka kommune og Leka sokn

 

2010/187

PS 11/18

Bokprosjekt - Leka mellom to permer - forfatter Knut Høihjelle

 

2018/46

PS 12/18

NYN - Næring i Ytre Namdal. Treårig prosjekt 2017 - 2020

 

2012/13


Dagsorden:

10:30 Prestvik, Region Namdal – prosess Region Namdal 2030 – 2050

1 time gjennomgang, presentasjon, innspill fra kommunestyrets medlemmer

11:30 Lunsj

12:00 Innvielse og befaring i Leka barnehage

12:45 Behandling av sakliste


_____________________________________________________________________________________

Møte 31.01.2018 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 1/18

Revidering av investeringsbudsjett 2018

 

2017/202

PS 2/18

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert selskapsavtale

 

2015/279

PS 3/18

Herlaugsgildet -sammensetning av styret - 5.2.2018

 

2018/11

PS 4/18

Aktivitetspark - valg av politisk representant i prosjektgruppa

 

2016/246

PS 5/18

Utvikling/restaurering av moloen i Skeishavna

 

2015/198


[Tilbake]


 Powered by Makeweb