A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2019


Møte 29.08.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 37/19

Budsjettregulering - formannskapets disposisjonskonto

 

2018/272

PS 38/19

Solsem turområde med Solsemhula og Lekamøya - bygging av serviceanlegg med toalettløsning og parkering.

 

2018/65

PS 39/19

Asfaltering kommunale veger, plan for gjennomføring 2019-2020-2021

 

2017/287

PS 40/19

Oppgradering nettverk, operativsystemer og utskiftingsplan PC'er - budsjettregulering

 

2019/139

PS 41/19

Tilskudd til kjøp av melkekvoter

 

2019/56

PS 42/19

Leka barnehage - opprusting av uteområde 2019

 

2017/143

PS 43/19

Nødvendig vedlikehold svømmehall - tilleggsbevilgning

 

2013/98

__________________________________________________________________________
Møte 20.06.2019 - Lekatun kl. 10:30

PS 30/19

Regnskap 2018

 

2018/78

PS 31/19

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2019

 

2018/211

PS 32/19

Skatteoppkreverfunksjonen 2018

 

2013/199

PS 33/19

NAV - intensjonsavtale med Nærøysund kommune

 

2019/109

PS 34/19

Nord Universitet - høring på forslag til ny studiestruktur

 

2019/106

PS 35/19


PS 36/19

Høringsuttalelse revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag

Framforhandlng og inngåelse av avtale om faktaundersøkelse

 

2014/95


2018/272


__________________________________________________________________________
Møte 23.05.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 24/19

Budsjettregulering 2019

 

2018/211

PS 25/19

Forslag til prosess og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere Leka kommune.

 

2018/272

PS 26/19

Flaggreglement i Leka kommune

 

2011/251

PS 27/19

Framtidig organisering av PPT Ytre Namdal

 

2018/38

PS 28/19

Revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag - høring

 

2019/2

PS 29/19

Henstilling om lovlighetskontroll av vedtak i sak 5/19

 

2016/217Kl. 11:30 Orientering  v/ Leif Harald Hansen, Trøndelag fylkeskommune, 20 min
                Orientering Havforskningsinstituttet via Skype, 15 min
                Spørsmål, 15 min_________________________________________________________________________
Møte 02.05.2019 - Lekatun kl. 10:30

 

PS 18/19

Utbedring av bru i Rossvika

 

2014/113

PS 19/19

Barneverntjenesten i Ytre Namdal - Årsrapport 2018

 

2019/50

PS 20/19

Styrking av regionalt næringsfond forvaltet av NYN IKS

 

2012/13

PS 21/19

Kjøp av elektronisk HMS-system, finansiering

 

2018/29

PS 22/19

Røykfri arbeidstid i Leka kommune

 

2014/147

PS 23/19

Delstrategier samferdsel - Høringsinnspill fra Leka kommune

 

2018/181


_________________________________________________________________________
Møte 28.03.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 10/19

16/66-søknad om leie av kommunalt areal i Skeishavna gnr 16 bnr 66 av Vertshuset Herlaug

 

2019/19

PS 11/19

Støtte til kjøp av melkekvoter - ved bruk av kommunalt næringsfond

 

2011/221

PS 12/19

Innsamling av slam-samarbeid med MNA

 

2013/313

PS 13/19

Trøndersk matmanifest - tilslutning Leka kommune

 

2019/41

PS 14/19

Presisering av vedtak i k-sak 64/18- nedskriving av eiendomsskatt

 

2018/211

PS 15/19

Forslag til prosess og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere Leka kommune.

 

2018/272

PS 16/19

Opprettelse av varslingssekretariat

 

2018/272


_______________________________________________________________
Møte 28.02.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 8/19

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for arealbruk - differensiert og bærekraftig arealpolitikk i Trøndelag

 

2019/25

PS 9/19

Leka Idrettslag - søknad om å få henge opp reklameplakater i svømmehallen

 

2012/21

 
_____________________________________________________________________
Møte 19.02.2019 - Lekatun kl. 10:30 - 15:30

PS 2/19

Suppleringsvalg - Leka eldreråd

 

2017/85

PS 3/19

Søknad fra Herlaugsgildet om årlig økonomisk støtte fra Leka kommune

 

2018/11

PS 4/19

Godkjenning av avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd

 

2014/269

PS 5/19

Tilleggsavtale

X

2016/217

PS 6/19

Ytterligere besvarelse på spørsmål fra Arbeidstilsynet

X

2018/272

PS 7/19

Mandat til rådmann angående arbeidsmiljøtiltak og effektivisering av kommunen

 

2018/272


Orientering ved Linda H. Ekrem:
- bemanningsnorm i barnehagen

Kl. 11:30:

Oppfølging av vedtak som kommunestyre gjorde 31.01.2019.

I møtet vil vi konkretisere videre arbeid, og tydeliggjøre rapporten.

 

Stein Jonny Valstad og Ingrid Wibe fra Senter For Ledelse kommer til møtet.


Møte er lukket i hht Kommunelovens § 31-3

___________________________________________________________________
Møte 31.01.2019 - Lekatun kl. 09:30 - 11:00

PS 1/19

Organisasjonsanalyse Leka kommune

[Tilbake]


 Powered by Makeweb