A  A  A

Adresseringsnemnd

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Barn- og unges representant

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Beredskapsråd

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Eldreråd

Publisert 01.04.12

Alle kommuner skal ha et eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.

Leka kommunestyre har i sak 62/19oppnevnt følgende råd for 2019-2023:


Medlemmer:                             

Anne Karin Furre

Reidun Helmersen

Bjørn Sigurd Larsen

Bjørg Tiller

Ole Martin Johansen


Varamedlemmer:

Alfred Olai Pettersen

Tone Rennemo

Bjørn Helge Henriksen

Kirsten Pettersen


Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Eldrerådet Nord-Trøndelag

Epost sekretær


[Les mer]

Forliksråd

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Gutvik grendeutvalg

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Heimevernsnemnd

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Jordskiftedommere

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Klagenemnd

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Konfliktråd

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg for omsetning av alkohol

Meddommere lagmannsretten

Meddommere tingretten

Møtefullmektig forliksrådet

Overformynderiet

Overskattetakstnemnd

Representant generalforsamling Bindal Gruver

Representant fylkesårsmøtet i KS

Representant generalforsamling Namdals Folkehøgskole

Representant generalforsamling NTS

Representant Gutvik fiskemottak

Representant Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing - IUA Namdal

Representant Leka industriselskap

Representant Leka menighetsrådet

Representant Leka vassverk

Representant lufthavnrådet for Rørvik lufthavn

Representant museumslag

Representant Namdal Rehabilitering Høylandet

Representant PPT Ytre Namdal

Representant til rep.skapet i KomRev IKS og KomSek Iks

Samarbeidsutvalget barnehage

Samarbeidsutvalget Leka skole

Representantskapet MNA

Skattetakstnemnd

Skjønnsmann

Ungdomsråd (LUR)

Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen Powered by Makeweb