A  A  A

Fauna

De vanligste sjøpattedyr hos oss er spekkhogger, nise, havert og steinkobbe. Av landpattedyr finnes på Leka rådyr, hare, oter, mink og røyskatt. På Austra finnes i tillegg elg, gaupe, rev, mår, lemen og streifere av hjort. Fuglelivet i Leka er svært mangfoldig, og spesielt er sjøfuglartene tallrik både på arter og individer. Alkefuglene opptrer i store kolonier, sammen med måkefugler og skarver. En karakterart er grågåsa som kan observeres i store flokker.

Sangsvaner overvintrer i et større antall, mange arter av ender er registrert og havstrendene er et eldorado for mange vadere. Leka er kjent for å ha en solid orrfugl-bestand, og lirypa hekker så å si fra flomålet og opp i fjellet. Leka ligger godt til for å få besøk av de fleste rovfugler som har tilhold i Norge. Havørna er karakterfuglen som nesten daglig kan observeres i luftige svev. 
Etter viltloven er det ferdselsforbud (restriksjoner) i fuglekolonier i hekketiden. Powered by Makeweb