A  A  A

Naturvern

Leka kommune har store naturområder med nasjonal og internasjonal verneverdi både på Austra (Sønndalsliene), Leka (Leknesøyene og Skeisnesset), Hortavær og Sklinna. Det er foretatt vern av 3 områder med spesielt hensyn til våtmark og fugleliv, og det foreligger forslag om vern av nye områder. Den som skal ut i marka må gjøre seg kjent med de regler som gjelder for områder med vernestatus! 

Fuglelivsfredning på Sklinna

Fuglelivet ved Sklinna fyrstasjon med tilliggende statsgrunn er fredet ved Kgl. Res. av 24.05.1935.

Skeisnesset fuglefredningsområde

Fredet ved Kgl. Res. i 1984 med det formål å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området. Området dekker ca. 3,7 km2, herav 1,4 km2 landareal.

Leknesøyene dyrefredningsområde

Fredet ved Kgl. Res. i 1984 med det formål å bevare et stort våtmarksområde bestående av en rekke grasbevokste øyer, holmer og skjær i sin nåværende tilstand uten større tekniske inngrep, samt å verne om det spesielt rike og interessante fuglelivet som er knyttet til området. Området dekker ca. 13,5km2, herav 2,0 km2 landareal. Powered by Makeweb