A  A  A

Jakt , fiske og eggsanking

Jakt- og fiskerettigheter inngår ikke i allemannsretten. Etter viltloven og laks- og innlandsfiskeloven har grunneieren disse rettighetene. Det er fri jakt for alle på sjøen når det jaktes fra robåt. Jakt fra motorbåt må skje minst 2 km fra land. Den som skal jakte må ha godkjent jegerprøve og må løse jegeravgift.

Vilt

I følge viltloven er alt vilt i utgangspunktet fredet. Noen arter er likevel jaktbare i hele eller deler av året. Jaktbare arter av storvilt er elg og rådyr. Jaktbare arter av småvilt er bl.a. rype, orrfugl, hare og grågås, samt sjøfugl som havelle, siland og skarv. Havert og kobbe er også jaktbar, men her må det hentes tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Ferskvannsfiske

Det finnes mange fiskevann med gode muligheter for ørretfangst. Selv om størrelsen som oftest er liten, tas det fisk opptil kiloen fra tid til annen. Fiske i vann er ikke regulert med kortsalg. Den som skal fiske i ferskvann må betale fisketrygdavgift. Barn og ungdom under 16 år fisker gratis. 

Eggsanking

Det er ikke lov å sanke egg i utmark. Grunneier eller den han gir tillatelse kan derimot sanke egg fra gråmåse og svartbak.

Horta

Gammelt fraflyttet fiskevær med mer enn 300 øyer. Her har det bodd opp til hundre mennesker. Flere av husene som fortsatt står, blir tatt vare på og benyttes særlig i sommerhalvåret. Øyene har en spesiell geologi med blant annet Hortitt som er særegen for området. Natur og vegetasjon bærer preg av kulturpåvirkning, samt av det rike fuglelivet. Horta har vært et viktig egg- og dunvær. Restriksjoner på ferdsel i fuglekollonier!

Sklinna

Sklinna er det ytterste stykke land av Nord-Trøndelag ut mot storhavet. Tidligere viktig fiskevær med fast bosetning. Opptil femhundre fiskere var her i sesongen. Ny molo 1990 har gitt Sklinna ei god fiskerihavn. Sklinna fyr fra 1910, fredet i 2000, er et landemerke med sine 45m over havflaten. Øyene har et særdeles rikt fugleliv og betraktes som det eneste ”fuglefjell” mellom Lovunden og Runde. Fuglefjellarter som lunde, krykkje, alke og lomvi hekker der. I Sklinna finnes en av Norges største hekkesamlinger av skarver, kanskje verdens største toppskarvkoloni. Restriksjoner på ferdsel i fuglekolonier! Powered by Makeweb