A  A  A

Allemannsretten - en lovfestet forutsetning for friluftslivet

Til alle tider har allmennheten hatt rett til å ferdes i skog og mark og til å høste av naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfesta i friluftsloven fra 1957. Ferdselen skal foregå uten ulempe for andre.

Friluftsloven sikrer fri ferdsel i utmark hele året, mens ferdsel på innmark er mer begrenset. Den frie ferdselsretten gir deg rett til å ferdes til fots og på ski, hest eller sykkel i utmark. Motorferdsel i utmark er derimot forbudt. Dette gjelder også motorisert båt på små vatn. I vann og vassdrag kan du bade, padle, ro og bruke seilbåt. Om vinteren kan du også ferdes over innmark, men fra 30. april til 14. oktober er ferdsel over innmark ikke tillatt.

I utmark er rasting og telting tillatt. Du kan telte på samme sted inntil to døgn, uten å spørre grunneier, men ikke nærmere hus/ hytte enn 150m. Langt fra bosatte områder kan du telte lenger. Vær varsom med ild - Du kan tenne opp bål når du er på tur, men ikke i eller i nærheten av skogsmark i tida 15.4 til 15.9. Nytt helst etablerte raste- og bålplasser. Vær nøye med å rydde etter deg.

Friluftsloven pålegger alle som ferdes i naturen en generell plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt. Du skal ikke påføre naturen varige sår ved å hogge trær og busker. Du skal heller ikke forstyrre dyr og fugler, inkludert reir og unger. Alt dyreliv er i utgangspunktet fredet. Har du hund, respekter båndtvangen i tida 1.4. - 20.8.

Husk å respektere næringsinteresser. Du skal alltid lukke grinder etter deg og vise hensyn til dyr på beite. Når du ferdes på sjøen, husk - det er fiskeforbud inntil 100 m og ferdselsforbud inntil 20 meter fra oppdrettsanlegg. Powered by Makeweb