A  A  A

SMIL-midler 2020

Leka kommune er tildelt en pott på kr. 250.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket.

Søknadsfrist til kommunen er satt til  1.  mai 2020

SMIL-midler 2020

 

Leka kommune er tildelt en pott på kr. 250.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket.

Søknadsfrist til kommunen er satt til  1.  mai 2020

Tilskudd kan gis til drivere av landbrukseiendom.

Eiere av landbrukseiendom kan også søke selv om de leier ut, forutsatt at det er drift med produksjonstilskudd på eiendommen.

 

For mer info se vedlagte retningslinjer: Vedtatt av formannskapet 17.mars 2020.

«Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap».

 

Søknad

Det søkes elektronisk via Altin: Søk SMIL elektronisk via Altinn

Det er ikke lenger mulig å søke på papirskjema.

 

Søknadsskjemaet er lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn i skjemaet.
Når det er sagt vil det være noe behov for bruk av vedlegg som utfyllende informasjon. 

Veiledning for utfylling av søknaden kan man finne på følgende video-link: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-tilspesielle-miljotiltak-i-jordbruket#hvordan-soeke-smil-tilskudd-

 

Følgende tiltak kan omsøkes:

§ 4.  Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.

Omfatter planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med sikte på å gjennomføre tiltak etter §5.

 

§ 5. Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak.

1. Tiltak i kulturlandskapet.

 • Bevare og fremme biologisk mangfold,  og holde gammel kulturmark i hevd og bekjempe fremmede arter (sitka, m.m.)

 • Fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.

 • Bevare kulturminner og kulturmiljøer (inkl. verneverdige bygninger)

  2. Tiltak mot forurensing.

 • Hydrotekniske anlegg.

 • Økologiske rensetiltak

 • Særskilte bygningsmessige miljøtiltak

 • Utslipp til luft

   

  Tildeling av kommunal ramme fra Fylkesmannen:

  Fylkesmannen fordeler SMIL-midlene i 2020 i tre omganger

 • Ordinær tildeling i februar
 • Tilleggsramme med søknadsfrist 10.juni. Det er avsatt 5 mill. i tilleggsramma. Hydroteknikk prioriteres, men det er mulig å søke økt ramme for andre tiltak
 • Inntrekning av ubrukte rammer, med omfordeling etter søknad fra kommunene innen 10.september.

Kommunene skal fortrinnsvis være ferdig med SMIL-søknadene 31. oktober.

Dette tilsier at det er viktig å være tidlig ute med søknader. Saksbehandling vil skje fortløpende etter 1. mai.

 

Med vennlig hilsen

Kristin Floa

Leka kommune | Utviklingsavdelingen
Tlf: +4795031415 |
www.leka.kommune.no


OVERORDNA RETNINGSLINJER SMIL LEKA VEDTATT 17.3.2020


[Tilbake]


 Powered by Makeweb