A  A  A

Støttekontakt

Støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør.  Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

 

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer

Personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, eller sosiale problemer.

 

Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Utgifter støttekontakten har, skal ikke belastes deg.

Tjenesten er gratis.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Fritid for alle
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema 

 

Vedlegg:

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ PLO

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post


Telefon:

90502636

[Tilbake]


 Powered by Makeweb