A  A  A

SMIL-midler 2018

Søknad sendes Leka kommune.

Søknadsfrist: 1. mai 2018

Søknadsskjema finnes på https://www.landbruksdirektoratet.no eller landbrukskontoret.

Formål med ordningen er å fremme biologiske verdier og kulturminneverdier i jordbruks-landskapet og redusere forurensing fra jordbruket, ut over det som kan forventes fra vanlig jordbruksdrift. Tilskudd kan gis til drivere av landbrukseiendom. Eiere av landbrukseiendom kan også søke selv om de leier ut, forutsatt at det er drift med produksjonstilskudd på eiendommen.

 

Følgende tiltak kan omsøkes:

 

§ 4.  Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.

Omfatter planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med sikte på å gjennomføre tiltak etter §5.

 

§ 5. Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak.


1. Tiltak i kulturlandskapet.

 • Bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd.

 • Bevare kulturminner og kulturmiljøer

 • Ta vare på freda og verneverdige bygninger.

 • Fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.

 • Bekjempe fremmede arter

 

2. Tiltak mot forurensing.

 • Hydrotekniske anlegg.

 • Særskilte bygningsmessige miljøtiltak

 • Økologiske rensetiltak

 • Miljøplantinger

   

Leka kommune er tildelt en pott på kr. 200.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket.

Kommunens prioritering av midler framgår av en flerårig tiltaksstrategi. Tiltaksstrategi og søknadsmengde er utgangspunktet for tildeling av ramme fra fylkesmannen. Alle som går med tanker om tiltak bør derfor melde fra slik at dette kommer med i Leka kommunes tiltaksstrategi. Ved stor interesse og søknadsmengde vil vi søke om ekstra pott fra fylkesmannen.

 

Så stå på og realiser tankene om å gjennomføre miljøtiltak på bruket og i grenda!!

[Tilbake]


 Powered by Makeweb