A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2019

Møteplan 2019 - korrigert pr november
Møte 05.12.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 84/19

Tildeling av kulturprisen 2019

Unntatt off iht. offl § 26.2. Saken legges fram i møtet

X

2019/215

PS 85/19

Budsjettregulering prosjekt 166 Asfaltering kommunale veier

 

2018/211

PS 86/19

Kjøp av brannbil - finansiering

 

2019/219


____________________________________________________________________________

Møte 21.11.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 76/19

3/2-Håvard Henriksen søknad om fradeling av en parsell til fritidsformål samt arealoverføring til gnr 3 bnr 36 boligtomt fra gnr 3 bnr 2

 

2019/186

PS 77/19

Sør-Gutvikvatnet dispensasjon fra arealplanformål til reserve drikkevannskilde

 

2012/144

PS 78/19

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2020

 

2017/324

PS 79/19

Kommunale avgifter-eiendomsskattesats 2020

 

2019/193

PS 80/19


PS 81/19

PS 82/19

PS 83/19

Forslag til festeavtale i Skeishavna - Willy Hansen Service AS

Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer 2020 

Budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 

Suppleringsvalg nemnder og råd 

 

2017/212

2019/193

2019/204

_____________________________________________________________________________
Møte 05.11.2019 - Lekatun kl. 09:00

PS 71/19

9/1-Roald Haug jordlovsbehandling og fradeling av bryggetomt i Haug havn til Nils og Snorre Helmersen

 

2019/158

PS 72/19

Leka Lokalmat DA - søknad om støtte til innkjøp av vakumpakker og fryseboks

 

2019/85

PS 73/19

Innvilget tilskudd til kjøp av privat melkekvote - Ole Arnfinn Helmersen

 

2019/56

PS 74/19

Kommunebudsjettet 2019. Regulering av drifts- og investeringsbudsjettet per oktober måned

 

2018/211

PS 75/19

Økonomilederfunksjon - kjøp av tjenester

 

2019/14
____________________________________________________________________________
Møte 17.10.2019


PS 67/19

Tilskudd forprosjektmidler - Ida Skorstad

Unntatt off. Saken legges fram i møtet. 

X

2019/85

PS 68/19

15/79-Dagfinn Johansen dispensasjon til utlegging av flytebrygge ved Ansgarbrygga

 

2018/197

PS 69/19

Valg av advokat for ordning med varslingssekretæriat

 

2018/272

PS 70/19

Fiberutbygging trinn 2 - finansiering


Liste over høringssaker

 

2018/169

____________________________________________________________________________
Møte 26.09.2019 - Lekatun


PS 64/19

Opprettelse av stilling for administrativ styrking innen PLO og folkehelsearbeid

 

2019/148

PS 65/19

Namdal Rehabilitering IKS, fremtidig eierskapsstruktur, organisering og betalingsmodell

 

2012/80

PS 66/19

Opprusting av kommunale veier i Gutvik. Klarering for asfaltering våren 2020.

 

2017/287

_____________________________________________________________________________
Møte 18.09.2019 - Lekatun kl. 11:00


PS 57/19

15/14-Unni May Hansen fradeling av bryggetomt ved Leknessjøen fra eiendommen gnr 15 bnr 14

 

2019/142

PS 58/19

17/22-dispensasjon fra arealformål bolig til fritid for tomt D4 gnr 17 bnr 22 reguleringsplan for Gangstøa hytte og boligområde

 

2011/203

PS 59/19

Oppdatering av sak-/arkivsystem - finansiering

 

2019/163

PS 60/19

Internett og Altibox på pasientrom på sykestua

 

2018/157

PS 61/19

Budsjettregulering ansvar/tjeneste 470 Reiselivsutvikling

 

2018/211

PS 62/19

Utbygging av mobil- og mobilt bredbånd i Leka kommune - finansiering

 

2010/31

PS 63/19

Dekning av ferjeutgifter for kursdeltakere fra Gutvik

 

2019/169

 
  

_____________________________________________________________________________
Møte 29.08.2019 - Lekatun kl. 09:50-10:15


PS 51/19

Budsjettregulering - formannskapets disposisjonskonto

 

2018/272

PS 52/19

Solsem turområde med Solsemhula og Lekamøya - bygging av serviceanlegg med toalettløsning og parkering.

 

2018/65

PS 53/19

Asfaltering kommunale veger, plan for gjennomføring 2019-2020-2021

 

2017/287

PS 54/19

PS 55/19


PS 56/19

Nødvendig vedlikehold svømmehall - tilleggsbevilgning

TV-aksjonen 2019 - Care Norge - oppnevning av lokal aksjonskomite, og kommunens bidrag til aksjonen

Svar på henvendelse angående motorferdsel over gnr 4 bnr 1 - klage på vedtak


 

2013/98

2019/1492011/193


_____________________________________________________________________________
Møte 21.08.2019 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 46/19

15/97-Mona Taraldsen søknad om fradeling av fjøs fra gnr 15 bnr 97 til gnr 15 bnr 43

 

2019/126

PS 47/19

Forslag til lokal forskrift for kommunens rolle og myndighet om tiltak til å motvirke fare for forurensing av nedgravde oljetanker

 

2019/51

PS 48/19

Oppgradering nettverk, operativsystemer og utskiftingsplan PC'er - budsjettregulering

 

2019/139

PS 49/19

PS 50/19

Leka barnehage - opprusting av uteområde 2019

Tilskudd til kjøp av melkekvoter

 

2017/143

2019/56


Orienteringer:

Steinar Anda, rådgiver Tr.lag Fylkeskommune, avd. for samferdsel, seksjon sjø orienterer om status når det gjelder havn                                 
                                        


_____________________________________________________________________________

Møte 16.07.2019 - Lekatun kl.10:30

Møtebok

Sakliste

PS 45/19

Avtale om gjennomføring av faktaundersøkelse

2018/272  

_____________________________________________________________________________

Møte 20.06.2019

 - ny beh.11.7.2019 PS 44/19

Møtebok

Sakliste

PS 43/19

Søknad om omgjøring av skjenke areal- Vertshuset Herlaug AS

 

2019/43


_____________________________________________________________________________
Møte 17.06.2019 - Lekatun kl. 14:00-15:00


PS 42/19

Framforhandling og inngåelse av avtale om faktaundersøkelse

 

2018/272

____________________________________________________________________________
Møte 07.06.2019 - Lekatun kl. 11:45


PS 41/19

Avtaleinngåelse med setterådmann

 

2018/272


____________________________________________________________________________
Møte 05.06.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 29/19

Valg av setterådmann

 

2018/272

PS 30/19

13/10- fradeling av tun gnr 13 bnr 10 Torill Grande mfl

 

2019/101

PS 31/19

16/7-dispensasjon til fradeling av tun gnr 16 bnr 7 Bjørn Egil Aune

 

2019/63

PS 32/19

5/1-dispensasjon fra arealplanens LNF R a område samt forbud mot bygging i 100-metersbelte gnr 5 bnr 1, Karl Petter Haugen

 

2019/69

PS 33/19

Søknad om å disponere område ved Skeissenteret til servering av mat og drikke sommeren 2019

 

2019/19

PS 34/19

Lekamøya Spiseri AS - søknad om utvikling av egen bedrift

 

2019/85

PS 35/19

Regnskap 2018

 

2018/78

PS 36/19

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2019

 

2018/211

PS 37/19

Helseplattformen - tilslutning

 

2019/110

PS 38/19

16/85-Dispensasjon til bygging av fritidsbolig på en tomt for bolig gnr 16 bnr 85 Tommy Furre Holmstrand

 

2019/72

PS 39/19

Nord Universitet - høring på forslag til ny studiestruktur

 

2019/106

PS 40/19

Søknad om tilskudd til etablering av blomsterbutikk, kafé og begravelsesbyrå, Siren Marie Høgholm.

 

2019/85____________________________________________________________________________
Møte 15.05.2019 - Lekatun kl. 11:00

PS 23/19

Jordlovsbehandling - gnr 16 bnr 7 Bjørn Egil Aune, Fradeling av tunet på eiendom for salg av jordbruksarealet.

 

2019/63

PS 24/19

Hovedopptak SFO 2019/20

 

2019/49

PS 25/19

Vertshuset Herlaug AS, Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

 

2019/85

PS 26/19

Søknad om støtte fra kommunens næringsfond, Lekamøya Spiseri AS

 

2019/85

PS 27/19

Budsjettregulering 2019

 

2018/211

PS 28/19

Forslag til prosess og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere Leka kommune.

 

2018/272

_____________________________________________________________________________
Møte 10.04.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 15/19

Tilskudd til kjøp av privat melkekvote

 

2019/56

PS 16/19

Leka barnehage - hovedopptak 2019/2020

 

2019/38

PS 17/19

Styrking av regionalt næringsfond forvaltet av NYN IKS

 

2012/13

PS 18/19

Søknad om investeringsstøtte til oppsett av røykeri - Leka Lokalmat DA v/Svein Pettersen og Jon Inge Hanssen

 

2018/51

PS 19/19

PS 20/19

PS 21/19


PS 22/19

Kjøp av elektronisk HMS-system

Utbedring av bru i Rossvika

Kongeplenen til oppføring av næringsbygg - Willy Anker Hansen

Vurdering av serveringssted i Skeissenteret

 

2018/29

2014/113
_____________________________________________________________________________________
Møte 13.03.2019 kl. 10:30 på LekatunPS 12/19

Herlaugsgildet - Søknad om økonomisk støtte til fremføring av familiemusikalen ørnerovet i 2019

 

2018/11

PS 13/19

16/66-søknad om leie av kommunalt areal i Skeishavna gnr 16 bnr 66 av Vertshuset Herlaug

 

2019/19

PS 14/19

Støtte til kjøp av melkekvoter - ved bruk av kommunalt næringsfond

 

2011/221
_____________________________________________________________________________________
Møte 13.02.2019 kl. 11:00 på Lekatun


PS 6/19

9/26-dispensasjon til bygging av fritidsbolig på innmarksbeite gnr 9 bnr 26 Ole -Petter Helmersen og Anja Susanne Høgenhaug

 

2018/277

PS 7/19

Midt Norsk Havbruk As og Bjørøya AS -søknad om biomasseutvidelse på lokaliteten 36457 Kvingra etter høring

 

2013/418

PS 8/19

Marine Harvest Norway AS (Mowi AS) -søknad om arealutvidelse med to merder på Steinflesa lokalitet 30537

 

2013/385

PS 9/19

Strekningen Rossvika - Reppen. 5/1 - Ny behandling av klage etter fylkesmannens oppheving av vedtak f-sak 49/18 og 28/18

 

2011/193

PS 10/19

Tilleggsavtale

X

2016/217

PS 11/19

Velferdstiltak for ansatte

 

 


_____________________________________________________________________________________
Møte 31.01.2019 - Lekatun kl. 08:30 - 09:30

PS 5/19

Politisk forhandlingsutvalg - behandling av lønnskrav fra assisterende sykepleiesjef 

 

2016/19


_____________________________________________________________________________________

Møte 17.01.2019 Lekatun kl. 10:30

 

PS 1/19

Klage på vedtak 76/18 - dispensasjon til plassering av ny nettstasjon gnr 16 bnr 43 NTE Nett AS

 

 

2013/78

PS 2/19

Strekningen Rossvika - Reppen. 5/1 Ny behandling av klage etter fylkesmannens oppheving av vedtak f-sak 49/18 og 28/18

 

2011/193

PS 3/19

17/22 - dispensasjon til midlertidig tiltak gnr 17 bnr 22 Jan Erling Pettersen

 

2011/203

PS 4/19

Søknad fra Herlaugsgildet om årlig økonomisk støtte fra Leka kommune

 

2018/11


  

[Tilbake]


 Powered by Makeweb